, godzina:

kluby SPH

logo SPH

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile zostało założone w 2002 r. jako kontynuacja Fundacji Pomocy Humanitarnej ( założonej w 1991 r.).
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wielostronnej pomocy osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a także działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz działania na rzecz rozwoju osób oraz grup i społeczności.

Najważniejsze dokonania:
- w latach 1992-1996 organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych ( z po PGR-owskich wsi),
- program osłonowy dla byłych pracowników PGR-ów
- wydawanie kwartalnika „Potrzeba i Pomoc”
- od 2001r. udział w programie PAED,
- organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców domów pomocy społecznej
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
- do 2008r. nieodpłatna dystrybucja dla najuboższych rodzin z terenu powiatu pilskiego używanej odzieży i mebli
- od 15 grudnia 2005r. – jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile, zatrudniającym 68 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z 4 powiatów woj.wielkopolskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna tych osób.
- W latach 2008-2010 realizowany był pilotażowy projekt TRENER PRACY-zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej:
PREZES - Witold Urbanowicz
V-CE PREZES – Irena Adryan
V-CE PREZES – Wiesława Rataj
SKARBNIK – Jacek Stróżyński
SEKRETARZ – Piotr Wolny
CZŁONEK ZARZĄDU – Maria Augustyn

Kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
ul. Węglowa 9
64-920 Piła
tel. 67 214 43 40 wew.21